Organisation | Sverigedemokraterna Östra-Göinge

Organisation

Sverigedemokraterna är idag det enda partiet som på riktigt kan möjliggöra en annan utveckling för Sverige. Till skillnad från alla de andra partierna vågar vi ifrågasätta och vi står på oss även när det blir obekvämt. Vi styrs inte av allianser, fackförbund eller journalister och kan därför göra det vi själva tror är bäst för Sverige. Till skillnad från Socialdemokraterna och Moderaterna ändrar vi inte vår politik bara för att opinionssiffrorna viker. Till skillnad från andra vill vi på riktigt bygga upp ett starkt och tryggt Sverige.

Sverigedemokraterna i Sverige är uppdelade i olika Distrikt.

SD Östra Göinge tillhör distrikt Skåne som består av 32 lokala grupper.

Varje lokal grupp är uppdelade i två områden.

Ena området tar hand om politiken och kallas Parlamentariska gruppen eller Fullmäktigegruppen.

Den andra området tar hand om den organisatoriska delen och kallas för Kommunföreningsstyrelsen eller kommunföreningen.

Båda områdena styrs av Partistadgar.

 

Fullmäktigegruppens uppgifter är att:

Genomföra partiets politik i enlighet med partiets program.

Bilda opinion

Genom partiets organisation och genom kontakter med medborgarna hålla sig underrättad om behov och synpunkter som berör verksamheten på den nivå fullmäktigegruppen verkar.

Besluta om organisation och hantering av till fullmäktigegruppen avsatta politiska resurser och medel.

Protokollföra fattade beslut.

Dokumentera och arkivera protokoll och andra viktiga handlingar.

Kommunföreningens uppgifter är att:

Sprida partiinformation direkt till folket.

Aktivera medlemmar och värva nya.

Stödja kommunfullmäktigegruppen/ grupperna.

Förbereda och genomföra valkampanj.

Samt att det åligger kommunföreningsstyrelsen att:

Verka för måluppfyllelse.

Upprätta budget och handha ekonomi.

Till kommunföreningsårsmöte lämna verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.

Inom sig utse mist två firmatecknare, varav två av dessa i förening tecknar kommunföreningens firma. Firmatecknare får inte vara jäviga.

Inom sig utse sekreterare och kassör.

Protokollföra fattade beslut.

Dokumentera och arkivera kommunföreningsstyrelse-mötesprotokoll, kommunföreningsårsmötesprotkoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och andra viktiga handlingar.

 

 

Kommunföreningens olika organ.


Styrelsen

Valberedningen

Revisorer

Marknadsgeneral

Materialförvaltare

 

 

Parlamentariska delens olika organ.


Ledningsgruppen

Kommunfullmäktige gruppen

Gruppsekreterare

Pressansvarig

Parlamentariska gruppen

Parlamentariska kommitté för ny vision för Östra Göinge

Kommunrevisionen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens resultatutskott

Tillsyns- och tillståndsnämnden

Valnämnden

Samordningsförbundet Skåne Nordost (FINSAM)