Revisorer | Sverigedemokraterna Östra-Göinge

Revisorer

Årsmötet den 2 Februari 2020 beslutade att utse följande personer till revisorer för verksamhetsåret. 

Kristof Pall

Stefan Wiloboken

Håkan Carlsson

 


Revisorerna har en viktig roll i en kommun- eller kretsförenings demokratiska säkerhets- och kontrollsystem. De väljs av årsmötet för ett år i taget och har som uppgift att se till att styrelsen sköter kommun- eller kretsföreningens ekonomiska angelägenheter enligt gällande lagstiftning och stadgar. Revisor och valberedare kan inte utgöras av samma person i en och samma förening. Revisorerna kan också utgöra ett värdefullt stöd i styrelsens löpande arbete. Genom att revisorerna kan hålla sig uppdaterade om styrelsens arbete, genom att de får tillgång till protokoll från styrelsemötena, och kan lämna rapporter till styrelsen om vad de tycker kan styrelsen få klart för sig om allt löper som det ska eller om något bör åtgärdas.

Revisorerna får naturligtvis inte själva vara invalda i styrelsen eller ha en personlig relation till en styrelseledamot, exempelvis samboende eller förlovade, eftersom de inte ska kunna granska sitt eget arbete. Årsmötet utser två revisorer samt en revisorssuppleant. Även om revisorerna delar på arbetsuppgifterna har de ett gemensamt, odelat ansvar. Det förutsätter att de har fortlöpande kontakt med varandra. Alla granskningsrapporter som avlämnats under året och eventuella skriftliga meddelanden till styrelsen ska vara undertecknade av revisorerna. Det är lämpligt att göra en genomgående revision efter halvår för att upptäcka eventuella fel eller brister. En revision görs lättast med kontoutdrag ifrån det gångna året, resultaträkning, balansräkning, huvudbok, verifikationslista, kontoplan, kontantöversikt samt styrelseprotokoll. Revisionsberättelsen avslutas med att revisorerna tillstyrker eller avstyrker att styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. Det betyder att styrelsen skött alternativt misskött förvaltningen och ekonomin. Ett exempel på hur en revisionsberättelse kan se ut återfinns på https://utbildning.sd.se. Revisorerna får inte glömma att ange kommun- eller kretsföreningens organisationsnummer i revisionsberättelsen. Revisorernas uppgift är inte att granska verksamheten i föreningen, exempelvis hur många medlemsmöten som hållits under året eller hur många nya medlemmar som värvats, utan deras uppgift är i första hand att granska handhavandet av ekonomin.

Revisorers uppgifter i sammandrag:
→Kontrollerar att räkenskaperna och bokföringen fungerar. Det innebär att de kontrollerar att det finns kvitton (verifikationer) på alla in- och utbetalningar och att kassörens bokslut är riktigt. Detta sker oftast en gång per år, efter räkenskapsårets utgång men före årsmötet. Revisorer har dock rätt att kontrollera bokföringen mera regelbundet.
→Lämnar en skriftlig rapport om sin granskning av kommun- eller kretsföreningens räkenskaper till årsmötet.

I revisorers revisionsberättelse skriver revisorerna att dessa godkänner bokslutet och föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för året som gått. Detta förutsätter naturligtvis att det inte finns något att anmärka på. Att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen betyder att kommun- eller kretsföreningen godkänner hur styrelsen skött kommun- eller kretsföreningens ekonomi under året, och innebär att det gångna året läggs till handlingarna. Att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen innebär vidare att medlemmarna avstår från rätten att begära skadestånd av kommun- eller kretsföreningens styrelse för skötseln av verksamheten för det gångna året, under förutsättning att den framlagda årsredovisningen och balansräkningen innehåller korrekta uppgifter. Om det finns saker att anmärka på kan revisorerna skriva det i sin revisionsberättelse och även rekommendera årsmötet att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet alternativt avstå från att ge någon rekommendation överhuvudtaget. Det betyder i sin tur att ekonomin i kommun- eller kretsföreningen kan komma att utredas och att polis och så småningom även åklagare kan komma att kopplas in om det visar sig att misstankar om brott vad beträffar skötseln av kommun- eller kretsföreningens pengar eller ekonomiska verksamhet föreligger.